Działanie 3.1

Informacja z zakończenia realizacji Projektu RPO dnia 30.06.2013 r. – Działanie 3.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

Informacja z zakończenia realizacji Projektu RPO dnia 30.06.2013 r. – Działanie 3.1

W maju 2010 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Akademią Muzyczną w Bydgoszczy została podpisana Umowa o dofinansowanie Projektu „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem” będącym kolejnym etapem realizacji inwestycji. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Projekt RPO obejmował modernizację i pierwsze wyposażenie sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. W skład 12 sal dydaktycznych wchodzą: 6 sal ćwiczeń indywidualnych, sala muzyki dawnej, sala zajęć zbiorowych, studio reżyserii dźwięku, studio reżyserii obrazu, dwa pomieszczenia montażu dźwięku. Do pomieszczeń przynależnych wchodzą: pomieszczenie ochrony, warsztat, przyłącze wody, dwie wentylatorownie wentylacji i klimatyzacji, foyer, klatka schodowa zabytkowa i klatka schodowa ewakuacyjna. Całkowita powierzchnia wymienionych pomieszczeń wynosi 898,37 m2 , w tym sale dydaktyczne 334,04 m2 . Budynek został ponadto wyposażony w platformę dla osób niepełnosprawnych oraz dźwig osobowy.

 

Oddane do użytku sale dydaktyczne poprawią w znaczący sposób warunki nauczania dla pedagogów jak i dla studentów .

 

Dla uzyskania jeszcze lepszych efektów nauczania zakupiono, w ramach Projektu RPO, wyposażenie w postaci: 8 fortepianów, 11 instrumentów muzyki dawnej oraz 4 zestawy sprzętu na wyposażenie studia reżyserii dźwięku. Szczegółowy wykaz kupionego sprzętu przedstawiono w gablocie zamontowanej przy budynku na ul. Gdańskiej 20.

 

Całkowita wartość projektu RPO wynosi 7 463 849,94 zł, w tym:

 

- prace budowlane 4 665 824,75 zł;

 

- zakup fortepianów 1 335 515,74 zł;

 

- instrumenty muzyki dawnej 338 910,89 zł;

 

- wyposażenie studia reżyserii dźwięku 609 895,50 zł;

 

- inne 514 603,06 zł.

 

Podział ze względu na źródła finansowania kształtuje się następująco:

 

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego             5 158 576,50 zł;

 

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     1 997 048,09 zł;

 

-Wkład własny Akademii Muzycznej                            308 225,35 zł.

 

Studenci kierunku Reżyseria Dźwięku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy będą rozwijali swoje umiejętności w zakresie nagrań muzycznych w nowej reżyserce wyposażonej w nową konsoletę dźwiękową AWS 948 firmy Solid State Logic. Konsoleta jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń oferowanych na rynku nagrań dźwiękowych wyposażonej także w najwyższej klasy monitory odsłuchowe firmy Lipiński Sound w formacie wielokanałowym (5.1).

 

Studio Reżyserii Dźwięku jest uzupełnieniem Studia Nagrań i Fonoteki Akademii Muzycznej.

 

Realizacja Projektu RPO została zakończona 31.12.2012 roku zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy osiągnięciu w 100% wskaźników realizacji celów Projektu.

 

(02 stycznia 2013 r.)

 

 

Informacja z realizacji Projektu RPO w IV kwartale 2012 roku - Działanie 3.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W IV kwartale 2012 roku w ramach Projektu RPO zrealizowano procedury zakupu i dostawy, ujętych w Projekcie, instrumentów i wyposażenia.

Zakupiono i dostarczono osiem fortepianów i jedenaście instrumentów muzyki dawnej do sal dydaktycznych oraz podstawowe wyposażenie studia reżyserii dźwięku.

W okresie tym  zrealizowano III etap promocji Projektu, w ramach którego wykonano tablicę pamiątkową, tablicę informacyjną z wykazem zakupionych w ramach Projektu instrumentów i wyposażenia oraz foldery z informacjami o przebiegu i efektach zrealizowanego Projektu.

Ponadto w dniach 20 i 21 grudnia 2012 r.  TV Oddział w Bydgoszczy wyemitowała  na zlecenie Akademii Muzycznej cztery  spoty reklamowe promujące Projekt.

W dniu 31.12.2012 r. zakończono realizację Projektu unijnego łącznie z uregulowaniem wszystkich należności.

Rozliczenie Projektu nastąpi w I kwartale 2013 roku.

 

( 04 styczeń 2013 r. )

1

2

3

4

5

6

7

 

   

Informacja z realizacji Projektu RPO w III kwartale 2012 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Informacja z realizacji Projektu RPO w III kwartale 2012 roku – Działanie 3.1

 W dniu 16 lipca 2012 r. zakończono czynności odbiorowe robót budowlanych zrealizowanych  w ramach Projektu RPO pod nazwą : „Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktycznych wraz z pierwszym wyposażeniem”
i  podpisano protokół odbioru końcowego.

O zakończeniu robót oraz zamiarze przystąpienia do użytkowania pomieszczeń dydaktycznych powiadomiono odpowiednie służby . W miesiącu sierpniu odbyły się odbiory z ramienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii w/wym. służb Państwowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek władz Akademii Muzycznej , wydał w dniu 28.09.2012 r.                 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie pomieszczeń dydaktycznych objętych Projektem RPO.

W dniu 01 października 2012 r. rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne w nowo oddanych pomieszczeniach.

Ponadto w miesiącu sierpniu sale zajęć indywidualnych zostały wyposażone w nowe fortepiany – dwa firmy Steinway i sześć firmy Yamaha.

W chwili obecnej trwają procedury zakupu i dostawy pozostałych, ujętych w Projekcie, instrumentów oraz sprzętów i wyposażenia.

 ( 09 październik 2012 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

   

Informacja z realizacji Projektu RPO w II kwartale 2012 roku – Działanie 3.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W II kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowano
i zakończono wszystkie roboty ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO.

W okresie tym zrealizowano następujące roboty budowlane wykończeniowe:

- wykonano szpachlowanie, szlifowanie i malowanie tynków sufitów i ścian pomieszczeń na parterze i piętrze oraz klatek schodowych (zabytkowej i ewakuacyjnej ),

- wykonano szpachlowanie wapienno-trachidowe tynków i malowanie ścian i sufitów w wentylatorowniach, pomieszczeniu warsztatowym i przyłączu wody,

- zakończono montaż okładzin akustycznych sufitowych i ściennych w pomieszczeniach dydaktycznych i korytarzach na piętrze oraz wykonano ich malowanie,

- w w/wym. pomieszczeniach zamontowano również dyfuzory ścienne i sufitowe i okładziny z ecophonu,

- zakończono montaż okładzin akustycznych i dyfuzorów w kabinie reżyserii dźwięku,

- założono okładziny z ecophonu na ścianach i sufitach wentylatorowni,

- zamontowano stolarkę drzwiową w pomieszczeniach dydaktycznych oraz stolarkę drzwiową p.poż. w pomieszczeniach w piwnicy,

- wykonano i zamontowano ścianki mobilne w foyer i w korytarzu na piętrze ( wydzielające pomieszczenie projekcyjne),

- wykonano zabudowy meblowe pomieszczenia ochrony na parterze oraz hydrantu na piętrze,

- wykonano gabloty w zabudowie meblowej zamontowane w foyer i przy windzie w piwnicy,

- ułożono posadzki z płytek stylizowanych w piwnicy, na parterze oraz podeście piętra,

- ułożono glazurę podłogową i ścienną oraz zamontowano blaty kamienne i lustra w sanitariatach,

- położono płyty granitowe na klatce schodowej ewakuacyjnej oraz w wejściu głównym,

- wykonano i zamontowano balustradę z prętów stalowych na klatce ewakuacyjnej,

- wykonano posadzki z parkietu olejowanego w pomieszczeniach i korytarzach na piętrze i w pomieszczeniu ochrony na parterze,

- wykonano renowację istniejącej balustrady drewnianej na klatce schodowej zabytkowej i wykonano na jej wzór nową balustradę z poziomu piwnicy na parter,

- zamontowano nowe stopnie schodowe dębowe na klatce zabytkowej,

- wykonano i zamontowano nowe drzwi zewnętrzne ( na wzór zdemontowanych zabytkowych),

- zakończono roboty blacharskie i dekarskie na dachu niskim oraz dokończono obudowę czerpni.

W zakresie instalacji sanitarnych :

- zakończono montaż i podłączenie central wentylacyjno-klimatyzacyjnych NW2, NW3, NW4 i przeprowadzono ich rozruch,

- zainstalowano biały montaż i armaturę w sanitariatach.

W zakresie instalacji elektrycznej :

- zamontowano oprawy oświetlenia liniowego w korytarzu na piętrze i w sanitariatach oraz oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach dydaktycznych i na klatce ewakuacyjnej,

- zamontowano lampy AM 160-AS w foyer, wejściu głównym i na klatce schodowej zabytkowej,

- zainstalowano osprzęt elektryczny we wszystkich pomieszczeniach objętych Projektem.

Obiekt wyposażono w dźwig osobowy i platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 19.06.2012 r. Generalny Wykonawca firma KONTBUD Sp. z o.o. powiadomił Inwestora na piśmie o zakończeniu realizacji robót budowlanych objętych Projektem RPO i zgłosił gotowość do ich odbioru.

W chwili obecnej trwają czynności odbiorowe i przygotowanie części dydaktycznej obiektu do użytkowania.

( 13 lipiec 2012 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

   

Informacja z realizacji Projektu RPO w I kwartale 2012 roku - Działanie 3.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W I kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były dalsze prace ogólnobudowlane i instalacyjne objęte zakresem harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu RPO.

Więcej: Informacja z realizacji Projektu RPO w I kwartale 2012 roku - Działanie 3.1

   
Copyright © 2019 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.