Działanie 7.1

Informacja z zakończenia realizacji Projektu RPO dnia 30.06.2013 r. – Działanie 7.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Informacja z zakończenia realizacji Projektu RPO dnia 30.06.2013 r. – Działanie 7.1

Dnia 27 października 2011 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Akademią Muzyczną w Bydgoszczy została podpisana kolejna Umowa o dofinansowanie Projektu RPO pn. Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem realizowany w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt ten jest częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015 i został zakończony 30 czerwca 2013 roku. Całkowity koszt projektu wynosi:

3 574 175,65 zł.

Podział ze względu na źródła finansowania kształtuje się następująco:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                 891 057,76 zł;

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     1 990 815,46 zł;

-Wkład własny Akademii Muzycznej                             692 302,43 zł.

Prace objęte niniejszym Projektem RPO dotyczą modernizacji pomieszczeń o łącznej powierzchni 852,93 m2 , w skład której wchodzą następujące pomieszczenia: sala koncertowa wraz z antresolą, szatnia ogólnodostępna, garderoby, orkiestron, magazyn fortepianów, magazyn instrumentów muzycznych, podscenium, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, sanitariaty oraz ciągi komunikacyjne. W sali koncertowej i antresoli zamontowano 192 fotele dla publiczności. Na widowni parteru zainstalowano ruchomą platformę orkiestronu, a na scenie zainstalowano ruchomą platformę dla fortepianu oraz 15 ruchomych podestów dla chóru.

Oddane do użytku pomieszczenia poprawią w znaczący sposób warunki nauczania dla pedagogów jak i dla studentów, pozwolą na profesjonalną naukę i przygotowanie studentów o wysokich umiejętnościach do zawodu.

Sala koncertowa umożliwia kształcenie na scenie orkiestry, chóru oraz solistów, zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Wyposażenie sali koncertowej dodatkowo w elementy techniki scenicznej, finansowanej ze środków dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwia realizowanie w pełni profesjonalnych występów od indywidualnych poprzez zespołowe do spektakli teatralnych i operowych.

W sali koncertowej mogą odbywać się różnego rodzaju spotkania, szkolenia i sympozja z wykorzystaniem zainstalowanej techniki multimedialnej.

Sala koncertowa może również spełniać rolę kina w formacie 3D.

Wyposażenie techniczne obiektu, poprzez reżyserię obrazu oraz studio reżyserii dźwięku, umożliwia transmisję w internecie wszystkich wydarzeń odbywających się w sali koncertowej.

Sala koncertowa jest również wyposażona w pętlę indukcyjną, umożliwiającą dobry odbiór osobom słabo słyszącym tego, co dzieje się na scenie.

Dla osób występujących na scenie udostępnione są garderoby umożliwiające profesjonalne przygotowanie się do występów.

Dla publiczności udostępniona jest szatnia ogólnodostępna oraz sanitariaty, w tym sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dla obsługi sali koncertowej przystosowane są pomieszczenia techniczne, takie jak: magazyn fortepianów koncertowych, magazyn instrumentów muzycznych oraz pomieszczenia magazynowe dla dekoracji scenicznych, strojów i innych niezbędnych akcesoriów służących do wyposażenia sceny.

Zakres Projektu RPO obejmował również wykonanie elewacji budynku oraz innych robót zewnętrznych.

Elewacja została wykonana w całości nowa z zachowaniem formy oraz detali architektonicznych wg stanu z XIX wieku, odtworzonych na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych. Kolorystyka elewacji została zatwierdzona przez miejskiego konserwatora zabytków. Dodatkowo na elewacji zainstalowano oświetlenie iluminacyjne, podkreślające zabytkowy charakter budynku, zlokalizowanego w reprezentacyjnej części miasta Bydgoszczy i wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego po numerem A/1116.

W ramach innych robót zewnętrznych wykonano: okładziny granitowe schodów z podgrzewaniem i balustradami, podgrzewanie nowych rynien i rur spustowych, zamontowano tablice informacyjne, ponownie ułożono kostkę brukową na dojeździe i parkingu oraz zrekultywowano zieleń.

Realizacja Projektu RPO została zakończona 30.06.2013 roku, przy osiągnięciu w 100% wskaźników realizacji celów Projektu.

Zakończenie realizacji tego Projektu RPO jest zakończeniem realizacji robót budowlano-montażowych całej inwestycji.

Inwestycja jednak wymaga dalszego wyposażenia m. in. w: urządzenia elektroakustyki (kolumny głośnikowe, mikrofony itp.), pozostałe meble, fortepiany koncertowe, inne instrumenty muzyczne, projektor kinowy 3D, doposażenie studia reżyserii dźwięku oraz studia reżyserii obrazu.

Zakupy te będą realizowane ze środków pozyskiwanych przez Akademię Muzyczną w następnych latach.

(01 lipca 2013 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja z realizacji Projektu RPO w I kwartale 2013 roku – Działanie 7.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W I kwartale 2013 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty , będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO pod nazwą : „ Roboty odtworzeniowo - konserwatorkie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX – wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem.”

W okresie tym wykonano roboty ogólnobudowlane :

        - kontynuowano roboty wykończeniowe na sali koncertowej :

- wykonano malowanie ścian antresoli i pilastrów ściennych,

- zamontowano dyfuzory ścienne i okienne,

- założono okładziny akustyczne na ścianie nad i pod antresolą,

- zamontowano ściankę mobilną pod antresolą,

- zamontowano panele akustyczne sufitowe na suficie sali oraz stropy podwieszone pod antresolą,

- wykonano posadzkę z parkietu na antresoli oraz zamontowano balustradę,

- ułożono posadzkę z parkietu na widowni,

- wykonano podkład betonowy oraz drewniany pod posadzkę na scenie,

- ułożono płytki ceramiczne pod podestami dla chóru i przygotowano powierzchnię pod montaż podestów,

- zamontowano drzwi stylizowane do sali koncertowej z antresoli oraz z poziomu parteru,

- przystąpiono do montowania foteli dla publiczności na widowni.

 • w pomieszczeniach sanitarnych na parterze wykonano roboty malarskie, zamontowano ścianki systemowe, blaty pod umywalki oraz lustra,
 • w garderobie i pokoju reprezentacyjnym zamontowano akustyczne okładziny ścienne i ułożono posadzkę z parkietu,
 • w szatni wykonano posadzkę z płytek stylizowanych oraz zamontowano kurtynę p.poż. i lampę w obudowie drewnianej,
 • we wszystkich pomieszczeniach na parterze, objętych projektem, zamontowano parapety okienne wewnętrzne oraz stolarkę drzwiową stylizowaną,
 • w sanitariatach w piwnicy ułożono glazurę ścienną i podłogową, wykonano roboty malarskie oraz zamontowano blaty pod umywalki i lustra,
 • w garderobach zlokalizowanych w piwnicy wykonano szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów oraz zabudów kanałów wentylacyjnych, ułożono posadzkę z parkietu,
 • w korytarzu w piwnicy dokończono roboty malarskie oraz wykonano posadzkę z parkietu,
 • we wszystkich pomieszczeniach w piwnicy, objętych projektem, zamontowano drzwi wewnętrzne oraz drzwi p.poż., oraz parapety okienne wewnętrzne,
 • wykonano izolację akustyczną oraz położono posadzkę z parkietu w zapadni fortepianu oraz zapadni orkiestrionu,
 • ponadto w zapadni orkiestrionu zamontowano dyfuzory akustyczne ścienne.

Ponadto wykonywane były roboty elewacyjne :

 • wykonano dwukrotne malowanie cokołu na elewacji południowej i jednokrotne na elewacji zachodniej oraz części elewacji północnej,
 • wykonano boniowanie cokołu oraz roboty malarskie (bez cokołu) na elewacji wschodniej,
 • dokończono montaż obróbek blacharskich na elewacji zachodniej i wschodniej,
 • zamontowano część krat w oknach piwnicznych.

W ramach Projektu realizowano również roboty instalacyjne :

Z zakresu instalacji elektrycznej :

 • zamontowano osprzęt elektryczny oraz część opraw oświetleniowych,
 • doprowadzono zasilanie do urządzeń elektroakustycznych, zapadni fortepianu i zapadni orkiestrionu oraz podestów dla chóru,
 • wykonano zasilanie i sterowanie kurtyny p.poż.,
 • zakończono montaż osprzętu instalacji niskoprądowych,
 • zainstalowano oprawy oświetleniowe iluminacji elewacji,
 • zamontowano oświetlenie schodów zewnętrznych.

W zakresie instalacji sanitarnych wykonano :

 • montaż armatury i białego montażu w sanitariatach na parterze i w piwnicy,
 • zainstalowano nawilżacz powietrza w pomieszczeniu fortepianu,
 • przeprowadzono rozruch centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej NW1.

Ponadto w ramach promocji Projektu w dniu 25 lutego 2013 r. w Gazecie Pomorskiej zamieszczono informację o realizowaniu przez Akademię Muzyczną Projektu unijnego.

( 15 kwietnia 2013)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

   

Informacja z realizacji Projektu RPO w IV kwartale 2012 roku – Działanie 7.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

W IV kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty , będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO pod nazwą : „ Roboty odtworzeniowo - konserwatorkie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX – wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem.”

W okresie tym wykonano roboty ogólnobudowlane :

- kontynuowano roboty wykończeniowe na sali koncertowej :

 • wykonano szpachlowanie pilastrów ściennych,
 • wymieniono stolarkę okienną,
 • wykonano podkład betonowy pod podłogę z parkietu na widowni,

- zakończono roboty wykończeniowe w sanitariacie damskim na parterze,

- w pozostałych pomieszczeniach sanitarnych na parterze zakończono układanie płytek stylizowanych na posadzkach oraz licowanie ścian glazurą, przystąpiono do wykonywania robót malarskich,

- w garderobach zlokalizowanych w piwnicy zakończono montaż sufitów podwieszonych
i okładzin akustycznych ściennych, wykonano szpachlowanie płyt STG na stropach,

- w pomieszczeniach sanitarnych w piwnicy zamontowano sufity podwieszone z płyt STG wodoodpornych, wykonano ich szpachlowanie i przystąpiono do układania glazury ściennej,

- w korytarzu piwnicy wykonano zabudowy kanałów wentylacyjnych oraz szpachlowanie ścian i sufitów.

Ponadto wykonywano roboty elewacyjne:

- na pozostałej części elewacji zachodniej realizowano następujące roboty:

 • wykonano tynki renowacyjne wraz z odtworzeniem detali architektonicznych (tralek, gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien),
 • wykonano szpachlowanie tynków oraz malowanie elewacji do poziomu cokołu,
 • założono obróbki blacharskie gzymsów i zamontowano parapety zewnętrzne,
 • zamontowano elementy sztukatorskie (figury przestrzenne) na zwieńczeniu frontonu elewacji,

- przystąpiono do robót na elewacji wschodniej:

 • wykonano inwentaryzację kształtów elementów architektonicznych elewacji (tralek, gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien itp.),
 • skuto tynki zewnętrzne oraz uzupełniono ściany i zamurowano otwory w ścianach,
 • wykonano czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni elewacji,
 • przeprowadzono neutralizację soli i ręczne odgrzybianie powierzchni elewacji od poziomu terenu do poziomu posadzki parteru,
 • wykonano tynki renowacyjne z odtworzeniem detali architektonicznych (poza cokołem),
 • wykonano szpachlowanie powierzchni tynku.

- położono okładziny kamienne granitowe stopni schodowych zewnętrznych od strony północnej i wschodniej budynku,

- zamontowano balustradę schodów zewnętrznych od strony północnej,

- wykonywano roboty wykończeniowe w przestrzeni pod schodami od strony północnej budynku.

W ramach Projektu realizowano również roboty instalacyjne.

Z zakresu instalacji elektrycznej :

- na elewacji zamontowano piony instalacji odgromowej oraz instalację iluminacji elewacji,

- przystąpiono do montażu opraw oświetleniowych iluminacji elewacji oraz oświetlenia schodów od strony północnej budynku,

- rozprowadzono poziomy instalacji odgromowej na niskich częściach dachu oraz zainstalowano uziomy na zewnątrz obiektu.

W zakresie instalacji sanitarnych wykonano :

- roboty instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych w piwnicy,

- montaż armatury i osprzętu w sanitariacie damskim na parterze.

Ponadto przeprowadzono dystrybucję do poszczególnych działów Akademii Muzycznej oraz instytucji zewnętrznych kalendarzy na 2013 rok promujących realizowany Projekt RPO.

 

( 04 styczeń 2013 r. )

1

2

3

4

5

6

 

 

 

   

Informacja z realizacji Projektu RPO w III kwartale 2012 roku

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Informacja z realizacji Projektu RPO w III kwartale 2012 roku – Działanie 7.1

 W III kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty , będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO pod nazwą : „ Roboty odtworzeniowo - konserwatorkie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX – wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem.”

W okresie tym wykonano roboty ogólnobudowlane :

- kontynuowano roboty wykończeniowe na sali koncertowej :

 • przygotowano pomieszczenie magazynowe fortepianu w części umożliwiającej montaż zapadni fortepianu,
 • wykonywano szpachlowanie pilastrów ściennych,

- w pomieszczeniach sanitarnych na parterze układano płytki stylizowane na posadzkach oraz licowano ściany glazurą, zamontowano ścianki systemowe i blaty granitowe pod umywalki,

- w garderobach zlokalizowanych w piwnicy montowano konstrukcje rusztów stropów podwieszonych oraz zabudowywano kanały wentylacyjne płytami STG,

- wykonano roboty malarskie na elewacji południowej do poziomu cokołu, który zostanie pomalowany i zabezpieczony antygraffiti w terminie późniejszym,

- na elewacji zachodniej  ( zaczynając od strony południowej włącznie z wejściem głównym ) oraz na elewacji północnej zrealizowano następujące roboty :

 • wykonano tynki renowacyjne wraz z odtworzeniem detali architektonicznych (tralek, gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien),
 • wykonano szpachlowanie tynków oraz malowanie elewacji do poziomu cokołu,
 • założono obróbki blacharskie gzymsów i zamontowano parapety zewnętrzne,
 • założono okładziny granitowe na schodach zewnętrznych wejścia głównego,

- rozpoczęto roboty elewacyjne na pozostałej części elewacji zachodniej :

 • wykonano inwentaryzację kształtów elementów architektonicznych elewacji (tralek, gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien itp.),
 • skuto tynki zewnętrzne oraz uzupełniono ściany i zamurowano otwory w ścianach,
 • wykonano czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni elewacji,
 • przeprowadzono neutralizację soli i ręczne odgrzybianie powierzchni elewacji od poziomu terenu do poziomu posadzki parteru.

W ramach Projektu realizowano również roboty instalacyjne .

Z zakresu instalacji elektrycznej wykonano :

- w miarę postępu robót montowano na elewacjach przewody instalacji iluminacji elewacji oraz piony instalacji odgromowej,

- założono okablowanie podgrzewania schodów zewnętrznych wejścia głównego oraz rynien
 i  koryta odpływowego na dachu,

- rozprowadzono poziomy instalacji odgromowej na niskich częściach dachu.

W zakresie instalacji niskoprądowych i sieci strukturalnej rozprowadzono okablowanie instalacji oraz zamontowano część osprzętu.

W omawianym okresie poza robotami budowlanymi realizowano również działania w ramach promocji Projektu. W wyniku postępowania przetargowego wybrano firmę Max Media na wykonawcę i dostawcę materiałów promujących Projekt i zrealizowano I i II etap zamówienia,  rozprowadzając do poszczególnych działów AM materiały promujące Projekt RPO.

( 08 październik 2012 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Informacja z realizacji Projektu RPO w II kwartale 2012 roku – Działanie 7.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W II kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty , będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO.

W okresie tym wykonano roboty ogólnobudowlane :

- zakończono prace przy rekonstrukcji i naprawie zabytkowego stropu w sali koncertowej wraz z renowacją zabytkowego gzymsu obwodowego i wykonaniem robót malarskich,

- przystąpiono do prac wykończeniowych ścian sali koncertowej,

- na elewacji południowej obiektu wykonano następujące roboty:

 • wykonano tynki renowacyjne wraz z odtworzeniem detali architektonicznych (tralek, gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien),
 • wykonano szpachlowanie tynków,
 • założono obróbki blacharskie gzymsów i zamontowano parapety zewnętrzne,

- rozpoczęto roboty elewacyjne na części elewacji strony zachodniej obiektu :

 • wykonano inwentaryzację kształtów elementów architektonicznych elewacji (tralek, gzymsów, boni, obramowań drzwi i okien itp.),
 • odbito tynki zewnętrzne oraz uzupełniono ściany i zamurowano otwory w ścianach,
 • wykonano czyszczenie wodne wysokociśnieniowe powierzchni elewacji,
 • przeprowadzono neutralizację soli i ręczne odgrzybianie powierzchni elewacji do poziomu posadzki parteru.

W ramach Projektu realizowano również roboty z zakresu instalacji sanitarnych :

- zakończono montaż i przeprowadzono rozruch centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej NW1.

Ponadto w omawianym okresie ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę materiałów reklamowych promujących Projekt RPO.

( 13 lipiec 2012 r. )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

   

Strona 1 z 2

Copyright © 2019 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.