Informacja z realizacji Projektu RPO w 2011 roku - Działanie 7.1

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

 

W 2011 roku kontynuowano działania, mające na celu pozyskanie środków finansowych na realizację Projektu pod nazwą :

„Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu, zgodnie z zatwierdzonym projektem.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy. Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

W tym celu wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie środków w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rezultatem podjętych działań było podpisanie w dniu 12.07.2011 roku przez Akademię Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego umowy Nr 02276/11/FPK/DFE dotyczącej dofinansowania Projektu w ramach Programu Promesa MKiDN ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
w kwocie 2.250.000,00 zł.

Ponadto podjęto starania o dofinansowanie w formie refundacji Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, w efekcie których w dniu 27.10.2011 roku podpisano umowę nr WPW.I.433.7.30.2011
o dofinansowanie w formie refundacji Projektu Nr RPKP.07.01.00-04-017/11 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd WK-P
a  Beneficjentem - Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Kwota dofinansowania wynosi 995.510,50 zł.

Wkład własny Akademii Muzycznej wynosi 754.489,50 zł..

Całkowita wartość Projektu wynosi 4.000.000,00 zł.

Z chwilą podpisania w/wym. umów i pozyskaniu niezbędnych środków wdrożono procedury wyłonienia Generalnego wykonawcy robót budowlanych oraz firmy realizującej inwestorski nadzór branżowy.

W wyniku przeprowadzonego przetargu ograniczonego wyłoniono Generalnego wykonawcę robót budowlanych – firmę KONTBUD Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. Smoleńskiej 17A.

W dniu 27.12.2011 roku AMiFN podpisała z firmą KONTBUD umowę o wykonanie robót budowlanych objętych Projektem RPO.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 29.12.2011r.

Wykonawcę realizującego nadzór inwestorski branżowy, którym została Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Płocku

z siedzibą w Płocku przy ul. 1Maja 7A, wybrano w drodze przetargu nieograniczonego .

W chwili obecnej trwa procedura podpisania z wybranym wykonawcą umowy na pełnienie funkcji inspektorów branżowych nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań w ramach omawianego Projektu.

( 04 stycznia 2012 r.)

1

2

3

4

5

6

 

7

 

8

9

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.