Informacja z realizacji Projektu RPO w II kwartale 2012 roku – Działanie 7.1

Drukuj

W II kwartale 2012 roku w budynku przy ul. Gdańskiej 20 w Bydgoszczy realizowane były roboty , będące w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu RPO.

W okresie tym wykonano roboty ogólnobudowlane :

- zakończono prace przy rekonstrukcji i naprawie zabytkowego stropu w sali koncertowej wraz z renowacją zabytkowego gzymsu obwodowego i wykonaniem robót malarskich,

- przystąpiono do prac wykończeniowych ścian sali koncertowej,

- na elewacji południowej obiektu wykonano następujące roboty:

- rozpoczęto roboty elewacyjne na części elewacji strony zachodniej obiektu :

W ramach Projektu realizowano również roboty z zakresu instalacji sanitarnych :

- zakończono montaż i przeprowadzono rozruch centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej NW1.

Ponadto w omawianym okresie ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę materiałów reklamowych promujących Projekt RPO.

( 13 lipiec 2012 r. )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10