Informacja z zakończenia realizacji Projektu RPO dnia 30.06.2013 r. – Działanie 7.1

Drukuj

Informacja z zakończenia realizacji Projektu RPO dnia 30.06.2013 r. – Działanie 7.1

Dnia 27 października 2011 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Akademią Muzyczną w Bydgoszczy została podpisana kolejna Umowa o dofinansowanie Projektu RPO pn. Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem realizowany w ramach Osi priorytetowej 7 Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy. Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt ten jest częścią Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy na lata 2007-2015 i został zakończony 30 czerwca 2013 roku. Całkowity koszt projektu wynosi:

3 574 175,65 zł.

Podział ze względu na źródła finansowania kształtuje się następująco:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego                 891 057,76 zł;

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego     1 990 815,46 zł;

-Wkład własny Akademii Muzycznej                             692 302,43 zł.

Prace objęte niniejszym Projektem RPO dotyczą modernizacji pomieszczeń o łącznej powierzchni 852,93 m2 , w skład której wchodzą następujące pomieszczenia: sala koncertowa wraz z antresolą, szatnia ogólnodostępna, garderoby, orkiestron, magazyn fortepianów, magazyn instrumentów muzycznych, podscenium, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, sanitariaty oraz ciągi komunikacyjne. W sali koncertowej i antresoli zamontowano 192 fotele dla publiczności. Na widowni parteru zainstalowano ruchomą platformę orkiestronu, a na scenie zainstalowano ruchomą platformę dla fortepianu oraz 15 ruchomych podestów dla chóru.

Oddane do użytku pomieszczenia poprawią w znaczący sposób warunki nauczania dla pedagogów jak i dla studentów, pozwolą na profesjonalną naukę i przygotowanie studentów o wysokich umiejętnościach do zawodu.

Sala koncertowa umożliwia kształcenie na scenie orkiestry, chóru oraz solistów, zarówno indywidualnie jak i zespołowo.

Wyposażenie sali koncertowej dodatkowo w elementy techniki scenicznej, finansowanej ze środków dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwia realizowanie w pełni profesjonalnych występów od indywidualnych poprzez zespołowe do spektakli teatralnych i operowych.

W sali koncertowej mogą odbywać się różnego rodzaju spotkania, szkolenia i sympozja z wykorzystaniem zainstalowanej techniki multimedialnej.

Sala koncertowa może również spełniać rolę kina w formacie 3D.

Wyposażenie techniczne obiektu, poprzez reżyserię obrazu oraz studio reżyserii dźwięku, umożliwia transmisję w internecie wszystkich wydarzeń odbywających się w sali koncertowej.

Sala koncertowa jest również wyposażona w pętlę indukcyjną, umożliwiającą dobry odbiór osobom słabo słyszącym tego, co dzieje się na scenie.

Dla osób występujących na scenie udostępnione są garderoby umożliwiające profesjonalne przygotowanie się do występów.

Dla publiczności udostępniona jest szatnia ogólnodostępna oraz sanitariaty, w tym sanitariat przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dla obsługi sali koncertowej przystosowane są pomieszczenia techniczne, takie jak: magazyn fortepianów koncertowych, magazyn instrumentów muzycznych oraz pomieszczenia magazynowe dla dekoracji scenicznych, strojów i innych niezbędnych akcesoriów służących do wyposażenia sceny.

Zakres Projektu RPO obejmował również wykonanie elewacji budynku oraz innych robót zewnętrznych.

Elewacja została wykonana w całości nowa z zachowaniem formy oraz detali architektonicznych wg stanu z XIX wieku, odtworzonych na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych. Kolorystyka elewacji została zatwierdzona przez miejskiego konserwatora zabytków. Dodatkowo na elewacji zainstalowano oświetlenie iluminacyjne, podkreślające zabytkowy charakter budynku, zlokalizowanego w reprezentacyjnej części miasta Bydgoszczy i wpisanego do rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego po numerem A/1116.

W ramach innych robót zewnętrznych wykonano: okładziny granitowe schodów z podgrzewaniem i balustradami, podgrzewanie nowych rynien i rur spustowych, zamontowano tablice informacyjne, ponownie ułożono kostkę brukową na dojeździe i parkingu oraz zrekultywowano zieleń.

Realizacja Projektu RPO została zakończona 30.06.2013 roku, przy osiągnięciu w 100% wskaźników realizacji celów Projektu.

Zakończenie realizacji tego Projektu RPO jest zakończeniem realizacji robót budowlano-montażowych całej inwestycji.

Inwestycja jednak wymaga dalszego wyposażenia m. in. w: urządzenia elektroakustyki (kolumny głośnikowe, mikrofony itp.), pozostałe meble, fortepiany koncertowe, inne instrumenty muzyczne, projektor kinowy 3D, doposażenie studia reżyserii dźwięku oraz studia reżyserii obrazu.

Zakupy te będą realizowane ze środków pozyskiwanych przez Akademię Muzyczną w następnych latach.

(01 lipca 2013 r.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10