Informacja z przebiegu realizacji inwestycji w 2010 roku.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

W roku 2010 podjęto działania, mające na celu pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na wkład własny do Projektu pod nazwą :

„ Roboty odtworzeniowo - konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX-wiecznego stanu, godnie z zatwierdzonym projektem.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy.  Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.

W tym celu wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o przyznanie środków w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednocześnie, w ramach części przyznanej dotacji z MKiDN  na inwestycję w 2010 roku, zrealizowano część robót budowlanych, będących w zakresie tego Projektu RPO.

Generalnego wykonawcę robót budowlanych, firmę  KONTBUD  Sp. z o.o., wybrano w m-cu sierpniu 2010 roku na podstawie przeprowadzonego postępowania w formie przetargu ograniczonego.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował :

- kompletne wykonanie remontu dwóch pomieszczeń magazynowo-gospodarczych od strony zachodniej w piwnicy tj. skucie tynków i posadzek, demontaż starych instalacji elektrycznych, wod-kan. i c.o., wykonanie nowych instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz instalacji wod-kan., c.o. i kanałów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z montażem osprzętu tych instalacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz cieplno-akustycznych, wykonanie nowych posadzek oraz tynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową, wykonanie malowania oraz glazury na ścianach i gresów na podłogach. Od strony północnej budynku wykonano, w stanie surowym, schody do tych pomieszczeń wraz ze ścianą oporową i balustradą,

- na parterze w pomieszczeniach sanitarnych od strony południowej rozprowadzono instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz podłączono i zamontowano kratki ściekowe,

- na poddaszu wykonano : zabezpieczenie konstrukcji dachu wraz z poszyciem do stopnia trudnozapalności, zabezpieczenie konstrukcji kratowych pod względem p.poż. do odporności na 60 minut, pomost roboczy na wymienionych konstrukcjach oraz drabinę stalową przy wyłazie na dach, a ponadto instalację elektryczną i przeciwpożarową wraz z montażem osprzętu na tych instalacjach.

Z chwilą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na realizację tego Projektu RPO wartość w/wym. robót będzie stanowiła część wkładu własnego do Projektu z częściowym zwrotem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości zgodnej z warunkami dofinansowania Projektu w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013.

 

 

 

 

 

 

( 8 stycznia 2011 r. )

 

 

Copyright © 2020 Akademia Muzyczna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.